503-394-850

– szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami
– szkolenia PPOŻ,
– szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej,
– opracowywanie instrukcji bhp i ppoż,
– współpraca przy opracowaniu oceny ryzyka,
– sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
– nadzór BHP nad zakładami pracy,
– kontrole stanu bhp i ppoż,
– bieżące konsultacje z zakresu bhp i ppoż