503-394-850
Rozporządzenie o należnościach z tytułu podróży służbowej
Rozporządzenie Rady (EWG) 3821/85

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1466763632343&uri=CELEX:31985R3821

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 dot. częstotliwości pobierania
Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Ustawa o systemie tachografów cyfrowych
Rozporządzenie dotyczące częstotliwości pobierania danych cyfrowych
Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług